Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 18 kwietnia 2024
Imieniny: Apoloniusz, Bogusława, Bogusław
pochmurno
4°C

Stypendia szkolne dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej na rok szkolny 2023/2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku informuje o zbliżającym się terminie naboru wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów na rok szkolny 2023/2024.

Stypendium może otrzymać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Pomoc materialna przysługuje:
1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia nie może przekroczyć kwoty 600 zł netto. Dochód wyliczany jest wg zasad określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

Świadczenie przyznawane jest na wniosek:
• rodziców (prawnych opiekunów)
• pełnoletniego ucznia,
• dyrektora szkoły lub kolegium.

W przypadku uczniów i wychowanków wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód w rodzinie ucznia za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (sierpień 2023 r.) należy składać od 01.09.2023 r. do 15.09.2023 r. w budynku Urzędu Gminy w Ełku, ul. T.Kościuszki 28A - II piętro (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) pok. nr 20 . W przypadku słuchaczy kolegiów wnioski składa się od 1.10.2023r. do 15.10.2023 r.

Do wniosku należy dołączyć:

- zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodu netto z zakładu pracy (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku),
- zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
- zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych lub aktualny nakaz płatniczy,
- zaświadczenie z Urzędu Pracy o otrzymywanych świadczeniach dla bezrobotnych albo oświadczenie,
- przelewy lub przekazy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą do ich płacenia na rzecz innych osób lub pobierają alimenty,
- odcinek z renty lub emerytury,
- oświadczenie o dochodach uzyskanych z pracy dorywczej,
- zaświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu z tytułu pobierania diety sołeckiej/radnego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
- zaświadczenie ze szkoły potwierdzające status ucznia.

Stypendium może być udzielone uczniowi/słuchaczowi w formie:
1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,
a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
2. pomocy rzeczowej polegającej na całkowitej lub częściowej refundacji kosztów edukacyjnych ucznia, a w szczególności:
a) zakupu podręczników szkolnych oraz pomocy dydaktycznych, w tym: encyklopedii, słowników, przyborów szkolnych, wyposażenia szkolnego w znaczeniu „wyprawka szkolna”, materiałów
i pomocy dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz dla uczniów do praktycznej nauki zawodu;
b) internetowej opłaty abonamentowej, zakupu komputerów, drukarek, oprogramowania,
c) części do komputera, tuszu do drukarek, programów edukacyjnych, głośników, słuchawek;
d) udziału w zajęciach edukacyjnych, prowadzonych jako płatne zajęcia spoza planu nauczania lub jako inne - pozaszkolne płatne zajęcia edukacyjne (w szczególności kursy językowe, kursy
informatyczne, zajęcia logopedyczne, zajęcia rekreacyjno-sportowe, zajęcia muzyczne, zajęcia artystyczne);
e) udziału w wycieczkach szkolnych, zorganizowanych projekcjach filmowych i teatralnych;
f) zakupu sprzętu i stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego oraz pozalekcyjne zajęcia sportowe potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami, wystawionymi przez szkołę lub klub sportowy;
g) zakupu sprzętu na zajęcia muzyczne potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami, wystawionymi przez szkołę;
h) zakupu biurka szkolnego, krzesła do biurka i lampy biurowej;
i) dojazdu do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej uczniom szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczom kolegiów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania;
j) sprzętu sportowego uczniom uprawiającym sport w sposób zorganizowany/ niezbędne zaświadczenie ze szkoły, klubu itp.;
k) całkowitego lub częściowego pokrycia opłat wymaganych przez szkołę.


Szczegółowe informacje oraz wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku - pok. nr 20, nr tel.:87 619 45 85.
Niezbędne dokumenty można pobrać ze strony www.gops.elk.pl/ zakładka stypendia -  https://gops.elk.pl/123-dokumenty-do-pobrania.html.

Uwaga:
Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin realizacji  świadczenia zostanie wskazany w decyzji, wypłata nastąpi po przedstawieniu imiennych rachunków bądź faktur VAT wystawionych na osobę uprawnioną.

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.